O nás Reference - řekli o nás Levné letenky Přednášky Pojištění Odkazy Jak se přihlásit Cestovatelská seznamka Všeobecné podmínky Kontakt
goodplaces.cz

Pokud si přejete zasílat informace o novinkách, zájezdech a akcích zanechte nám svůj email


goodplaces.cz
skrýt slideshow

Všeobecné obchodní podmínky

GOOD PLACES s.r.o. - Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře GOOD PLACES s.r.o.:

 • Smluvní vztah
 • Platební podmínky
 • Ceny zájezdů
 • Práva a povinnosti zákazníka
 • Sjednané služby
 • Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu
 • Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, Stornoplatky
 • Změna knihování
 • Reklamace, Odpovědnost za škody
 • Povinné smluvní pojištění
 • Cestovní pojištění zákazníka
 • Všeobecná ujednání a informace pro cestující
 • Závěrečná ustanovení

I.Smluvní vztah:

Vzájemné právní poměry mezi cestovní kanceláří GOOD PLACES s.r.o.  se sídlem Přemyslovská 19, 130 00 Praha 3 (dále jen GOOD PLACES) a jednotlivci nebo organizacemi, jako účastníky zájezdu GOOD PLACES (zákazníky), se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku, pokud není v těchto všeobecných smluvních podmínkách stanoveno jinak.

I.1.Vznik smluvního vztahu:

a) Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří GOOD PLACES s.r.o a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné přihlášky potvrzené GOOD PLACES, příp. jejím zplnomocněným prodejcem.

Předáním vyplněné a podepsané přihlášky zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky GOOD PLACES uznává a souhlasí s nimi.

b) K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a GOOD PLACES dochází přijetím podepsané přihlášky a jejím potvrzením zákazníkovi ze strany GOOD PLACES. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu a dodatečných nabídek GOOD PLACES. Za smluvní závazky všech osob uvedených na přihlášce ručí zákazník jako za své vlastní. U nezletilých osob musí přihlášku podepsat jejich zákonný zástupce.

II. Platební podmínky:

II.1. GOOD PLACES má právo na zaplacení ceny sjednaných služeb před jejich poskytnutím.

II.2. GOOD PLACES je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při podpisu cestovní smlouvy. V případě ceny letenek u linkových letů přesahujících 50% ceny zájezdu bude klient požádán o příslušně zvýšenou zálohu.

II.3. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 29 dnů před nástupem na zájezd.

II.4. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před nástupem zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.

II.5. Platba se provádí jak v hotovosti v cestovní kanceláři, tak bankovní složenkou či bankovním převodem. Doplatek musí být uhrazen tak, aby nejpozději 29 dní před zahájením zájezdu byl připsán na účet GOOD PLACES. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je GOOD PLACES oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.

II.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

III. Ceny zájezdů:

III.1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na přihlášce. Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě měnových kurzů v době zaslání nabídky individuálního zájezdu, v případě vypsaných skupinových zájezdů byl použit kurz z listopadu roku předešlého.

III.2. Po celou dobu pobytu zákazníka platí cena, která je platná při zahájení zájezdu.

III.3. Případné slevy, vyhlášené GOOD PLACES po datu podpisu přihlášky zákazníkem nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

III.4. Dojde-li dodatečně ke změně úředně stanovených a povolených přepravních tarifů a zejména při zvýšení:

a) cen za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.

je GOOD PLACES oprávněna do 21.dne před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu. Případné zvýšení ceny odpovídá navýšení cen výše uvedených pod body a) a b) nebo odpovídá fluktuaci směnného kurzu české koruny.

III.5. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle GOOD PLACES zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

IV. Práva a povinnosti zákazníka:

K základním právům zákazníka patří:

1. právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

2. právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu.

3. právo být seznámen s případnými změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny.

4. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku VII. (stornopodmínky).

5. právo písemně oznámit GOOD PLACES, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu; toto oznámení musí být doručeno GOOD PLACES v souladu s bodem VIII (změna knihování). Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které GOOD PLACES vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

6. právo na reklamaci vad v souladu s článkem IX. (reklamace).

7. právo na ochranu dat, která uvádí v přihlášce na zájezd a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami.

8. právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění GOOD PLACES pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

K základním povinnostem zákazníka patří:

1. poskytnout GOOD PLACES součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb.

2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

3. nahlásit účast cizích státních příslušníků.

4. zaplatit cenu zájezdu v souladu s bodem II.(platební podmínky) těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má GOOD PLACES právo jeho účast stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek.

5. bez zbytečného odkladu sdělit GOOD PLACES své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.

6. převzít od GOOD PLACES doklady potřebné pro čerpání služeb.

7. dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů.

8. při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp.- pokud jsou vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp.které budou projíždět a potřebná víza si obstarat.

9. řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušení programu či průběhu zájezdu je GOOD PLACES oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.

10. zdržet se jednání , které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu.

11.uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj.zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy.

V. Sjednané služby:

1. Sjednané služby jsou závazně uvedeny v přihlášce zájezdu. Jejich rozšíření nebo změny nad rámec smlouvy musí být ze strany CK písemně potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem zájezdu. U cesty na míru je závazný výsledný itinerář s rozpisem sužeb zahrnutých v ceně.

2. Délka zájezdu je určena termíny uvedenými v závazné přihlášce. Časy odletů jsou zákazníkovi sděleny jeden týden před nástupem na zájezd, avšak nejpozději 3 dny před odletem. U zájezdů na poslední chvíli jsou tyto časy sděleny až na poslední chvíli. Podle mezinárodních hotelových směrnic jsou při příletech v brzkých ranních hodinách pokoje k dispozici až od 12,00 hodin, při nočních odletech je třeba pokoje uvolnit do 12,00 hodin dne odletu.

3. Pokud zákazník z důvodu předčasného odjezdu nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, nemá nárok na jejich proplacení.

4. Délku pobytového či poznávacího zájezdu určuje výhradně počet čerpaných noclehů, to znamená, že např. 8-denní zájezd je chápán jako 7 noclehů, tedy nikoliv 8 x 24 hodin.

5. První a poslední den zájezdu jsou určeny k dopravě, tudíž nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. Z tohoto důvodu nelze reklamovat "zkrácení" nebo "prodloužení" pobytu ani případné zmeškání stravování v hotelu.

VI. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, zrušení zájezdu:

VI.1. GOOD PLACES je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné a které CK úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu.

VI.2. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. GOOD PLACES si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovémto případě, kdy se údaje na přihlášce a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené na přihlášce.

1. Před zahájením zájezdu a čerpání služeb:

VI.3. Pokud nastanou okolnosti, které GOOD PLACES brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je oprávněna provést odpovídající změny (např.programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je GOOD PLACES povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

VI.4. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy , příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:

a) při zrušení zájezdu cestovní kanceláří

b) při změně termínu konání zájezdu o více než 48 hodin

c) při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny zájezdu; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních důvodů , apod.

d) Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

e) U poznávacích zájezdů je GOOD PLACES oprávněna v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníku (10 osob) anebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností ekonomicky únosné, zrušit zájezd, nejpozději do 14 dnů před odletem.

f) GOOD PLACES je oprávněn zrušit zájezd v případech, je-li jeho uskutečnění ztíženo nebo znemožněno následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možno při uzavření smlouvy předpovídat. O zrušení zájezdu je GOOD PLACES povinnen zákazníka písemně informovat nejpozději 14 dnů před odletem.

g) Je-li GOOD PLACES nucen zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.

2. V průběhu zájezdu:

VI.5. GOOD PLACES je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je GOOD PLACES povinna:

a) zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu.

b) vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění.

c) poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.

d) V případě, že GOOD PLACES zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči GOOD PLACES vyloučeny.

e) GOOD PLACES si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které GOOD PLACES nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.

VI.6. GOOD PLACES neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky:

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné.

Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit GOOD PLACES stornopoplatky za každou přihlášenou osobu ve výši:

nejpozději do 60. dne před stanoveným termínem odjezdu 1.000,- Kč za osobu

 1. od 59. do 30.dne před stanoveným termínem odjezdu 30% z ceny
 2. od 29. do 21. dne před stanoveným termínem odjezdu 50% z ceny
 3. od 20. do 15. dne před stanoveným termínem odjezdu 70% z ceny.
 4. od 14. do 7. dne před stanoveným termínem odjezdu 80% z ceny.
 5. od 6. do 3. dne před stanoveným termínem odjezdu 90% z ceny.
 6. v době kratší než 3 dny a nenastoupení zájezdu 100% z ceny.

Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena. V případě leteckých zájezdů s linkovými lety se storno samostatných letenek řídí podmínkami letecké společnosti, která u většiny tarifů nevrací nic v případě storna.

V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji a po zaplacení stornopoplatků musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).

Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má GOOD PLACES nárok na úhradu plné ceny zájezdu.

V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

VIII. Změna knihování:

V případě změny knihování si GOOD PLACES účtuje následující:

(Tyto podmínky se nevztahují na letenky linkových letů, kde se podmínky řídí podmínkami přepravce - letecké společnosti.)

a) změna jména účastníka, změna druhu ubytování, při zachování termínu odletu a délky zájezdu:

 • do 30 dnů před odletem 500,-Kč
 • od 29 dnů před odletem 1000,-Kč

b) změna délky pobytu pokud je možné a při zachování termínu odletu:

 • do 30 dnů před odletem 500,-Kč
 • od 29 dnů před odletem 700,-Kč

c) změna termínu odletu

 • do 30 dnů před odletem 800,-Kč
 • od 29. dne před odletem je posouzeno jako zrušení účasti na zájezdu a podléhá stornopoplatkům dle bodu VI. těchto podmínek.

IX. Reklamace, odpovědnost za škody:

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku na recepci hotelu nebo delegátovi GOOD PLACES nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v hotelu tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší delegát GOOD PLACES se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u GOOD PLACES písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

Nároky z reklamace lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

GOOD PLACES je povinna nároky z reklamace zákazníka vyřídit do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě složitějších případů, zejména pokud je nutno vyžádat stanoviska třetích osob nebo ze zahraničí, prodlužuje se uvedená lhůta o dalších 30 dnů.

GOOD PLACES neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu GOOD PLACES (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

Každý účastník zájezdu nebo sportovního programu (horská turistika) se ho účastní na vlastní nebezpečí. Je povinen dbát pokynů průvodců a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a používat předepsané bezpečnostní vybavení.
Zapůjčené sportovní, bezpečnostní či jiné vybavení vrátí účastník zájezdu v pořádku nepoškozené a neznečištěné. V opačném případě se zákzník zavazuje uhradit veškeré náklady na jeho opravu, v případě ztráty či zničení plnou cenu tohoto vybavení.

V případě individuálního programu se účastník zavazuje informovat o svých plánech či trase vedoucího zájezdu. Ten má právo mu tuto trasu zakázat v případě nedostatečné zkušenosti, fyzické zdatnosti, výbavy nebo s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Také je oprávněn bez náhrady vyloučit ze zájezdu účastníka, který hrubě narušuje průběh zájezdu či obtěžuje své spolucestující.

GOOD PLACES neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

 • zákazníkem
 • třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu
 • neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Bližší podrobnosti stanoví Reklamační řád GOOD PLACES, se kterým byl zákazník seznámen.

Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti nebo zranění a ztráty a poškození zavazadel.

X. Povinné smluvní pojištění:

GOOD PLACES je na základě zákona č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu povinna uzavřít pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy GOOD PLACES z důvodu svého úpadku:

X.1. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,

X.2. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo

X.3. nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

GOOD PLACES je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.

V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

XI. Cestovní pojištění zákazníka:

XI.1. V ceně zájezdu není obsaženo cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí, pokud není uvedeno jinak.

XI.2. GOOD PLACES doporučuje svým zákazníkům sjednat připojištění kryjící mimo jiné i eventuelní stornopoplatky

XI.3. Tato pojištění sjednává GOOD PLACES a pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. GOOD PLACES v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí GOOD PLACES poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.

XII. Asistence zákazníkům:

1. Zákazník bere na vědomí, že během poznávacího zájezdu jsou k dispozici služby turistického průvodce a během pobytových zájezdů služby místního delegáta.

2. Delegátem se rozumí technický sezónní pracovník, který nezajišťuje služby cestovní kanceláře u dodavatelů služeb na místě pobytu, ale pouze informuje zákazníky, pomáhá jim v rámci svých možností a sjednává řešení případných technických problémů na místě s pracovníky hotelu. Tento delegát je dále povinen:

- být při příletu, odletu a transferu z letiště do hotelu a zpět.

- navštívit klienty v hotelu nejpozději do druhého dne pobytu a realizovat první informativní schůzku, při které poskytne všechny potřebné informace o místě pobytu a sjedná nápravu případné vady v rámci svých možností.

- zprostředkovat pro zájemce prodej fakultativních výletů, pořádaných místní partnerskou cestovní kanceláří a upřesnit itineráře. Zákazník bere na vědomí, že fakultativní služby nejsou součástí sjednaných služeb a jejich čerpání nemá vliv ani nic společného s těmito sjednanými službami.

- poskytnout informace o časech konání transferů a kontrolu letenek při druhé návštěvě v hotelu. Další informace najde zákazník na našich informačních tabulích vyvěšených v hotelech a v informačních deskách GOOD PLACES.

3. GOOD PLACES věnuje výběru delegátů maximální pozornost včetně zajištění jejich dokonalé informovanosti o jejich povinnostech vůči zákazníkům a seznámí je s místem působení.

- zákazník má právo uplatňovat finanční náhradu za služby delegáta pouze v případě, že cestovní kancelář delegáta na místě neměla.

- zákazník nemá právo vyžadovat kompenzaci za technické nedostatky ve službách delegáta. Případné připomínky zákazníka jsou vždy podnětem k tomu, aby se GOOD PLACES zabývala činností delegáta a odstranila nedostatky v jeho práci.

XIII. Všeobecná ujednání a informace pro cestující:

1. Letecká přeprava: Cestovní kancelář, jak vyplývá ze Živnostenského zákona, nemá oprávnění provozovat leteckou dopravu. CK pořádá letecké zájezdy, ale leteckou přepravu si objednává u leteckých společností, které si vyhrazují právo na případné změny letových řádů a odchylky od plánovaných letových tras. Na tyto změny nemá GOOD PLACES vliv.
Reklamace, týkající se letecké přepravy, klient řeší za podpory GOOD PLACES přímo s leteckou společností, která nese plnou zodpovědnost za případné dodatečné výdaje spojené se změnami letového rádu a letových tras.

Dojde-li ke ztrátě zavazadel či k jejich poškození během letecké přepravy, musí zákazník nahlásit tuto skutečnost ihned po zjištění na letišti, kde musí sepsat protokol (P.I.R.), který bude sloužit pro osobní vyřízení reklamaci u letecké společnosti.

2. Rezervace hotelu: K modernímu cestování patří vedle včasné rezervace i pečlivý výběr hotelů vyhovujících představám a finančním možnostem zákazníka. Hotely a poskytované služby odpovídají popisu v našem katalogu. Kategorie hotelů daná počtem uvedených hvězd u každého zařízení znamená oficiální kategorii přidělenou ministerstvem cestovního ruchu příslušného státu a CK není oprávněna měnit toto označení. Pro vaší lepší představu všude uvádíme naše mínění, které je založeno na poznatcích z praxe. V našem popisu se setkáte mimo jiné i s termínem klidné prostředí, který neznamená absolutní klid, nýbrž relativní a to vzhledem ke skutečnosti, že většina hotelů se nachází v turistických oblastech.

3. Moře a pláže: V některých měsících se v důsledku přírodních jevů vyskytují mořské řasy. Povinností správce pláže je jejich vyklízení. Opakující se příliv těchto řas může někdy vzbudit dojem, že nejsou činěna žádná opatření. Výskyt medúz v moři během některých letních teplých měsíců je nahodilý. Cestovní kanceláři není nikdy předem známo, kde a kdy k těmto jevům dojde.

4. Hmyz: K exotice jižních zemí patří i hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů, místních úřadů i pracovníků se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Doporučujeme našim zákazníkům přibalit do zavazadla ochranné prostředky proti komárům. Zákazník bere na vědomí, že přírodní jevy na místě pobytu, nemohou být předmětem připomínek a reklamace služeb cestovní kanceláře.

XIV. Závěrečná ustanovení:

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost dne 01.01.2015. Veškeré údaje a pokyny uvedené v katalogu GOOD PLACES, které se týkají služeb a cen odpovídají informacím, kterými jsme disponovali v den tisku. Eventuální neplatnost jednotlivých částí ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek a cestovní smlouvy.

goodplaces.cz

Máte zájem o levné letenky nebo individuální zájezd? Zanechte nám kontakt:goodplaces.cz
Mexiko Mexiko Mexiko Mexiko Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Gruzie Iran Iran Nepal Nepal Nepal Nepal Egypt Egypt Himachal Himachal Himachal Tibet Kyrgyzstán TDZK TDZK Uzbekystán Uzbekystán Uzbekystán